Usługi jakościowe

Laboratoria Poznańskich Zakładów Zielarskich „Herbapol" S.A. oferują szeroki zakres badań analitycznych (m.in. badania fizykochemiczne, badania stabilności oraz badania mikrobiologiczne). Oferujemy badania kontroli jakości: materiałów wyjściowych, surowców zielarskich, produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków. Nasze Laboratorium Kontroli Jakości wyposażone jest w wysokiej jakości certyfikowaną aparaturę, a badania wykonuje doświadczony personel. Oferta firmy obejmuje również opracowanie dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych oraz substancji czynnych (moduł 3 CTD).

Ocenę jakości substancji wykonujemy w oparciu o wytyczne Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej, specyfikacji produktów lub innych zwalidowanych metod.

Badania jakości wykonujemy zgodnie z aktualnymi wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), czego gwarancją jest wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego certyfikat GMP. Dzięki stosowaniu wdrożonego oraz stale weryfikowanego systemu jakości Herbapol Poznań zachowuje najwyższe standardy bezpieczeństwa we wszystkich obszarach swojej działalności.

Techniki instrumentalne wykorzystywane w badaniach jakościowych:

 • spektrofotometryczna UV-VIS
 • chromatografii cienkowarstwowej
 • wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC
 • chromatografii gazowej GC
 • miareczkowej analizy objętościowej
 • metoda Karla-Fishera

Metody te wykorzystywane są do:

 • badania tożsamości i zawartości materiałów wyjściowych, produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków – metodami: spektrofotometryczną (UV-VIS), HPLC i GC
 • badania tożsamości materiałów wyjściowych, produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków – metodą chromatografii cienkowarstwowej
 • badanie zawartości materiałów wyjściowych, produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków - metodą miareczkową
 • oznaczania zawartości i tożsamości surowców zielarskich – metodami: HPLC i GC
 • oznaczania pozostałości rozpuszczalników w materiałach wyjściowych - metodami HPLC i GC
 • badania zawartości materiałów wyjściowych, produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków - metodą miareczkową
 • oznaczania profilu zanieczyszczeń rozpuszczalników - metodą GC
 • procentowego oznaczania niewłaściwej barwy, zanieczyszczeń organicznych własnych, obcych oraz mineralnych w surowcach roślinnych
 • oznaczanie zawartości wody w substancji - metodą Karla-Fishera

Laboratorium prowadzi badania analityczne zgodne w wytycznymi Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.), w tym:

 • pomiar pH substancji - metodą potencjometryczną
 • oznaczanie gęstości względnej substancji za pomocą aerometru lub piknometru
 • pomiar lepkości za pomocą lepkościomierza rotacyjnego
 • oznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą refraktometru
 • oznaczanie skręcalności optycznej za pomocą polarymetru
 • pomiar temperatury topnienia substancji - metodą kapilarną
 • pomiar przewodnictwa (przewodności) substancji za pomocą konduktometru
 • oznaczanie straty masy po suszeniu
 • oznaczanie metali ciężkich w przeliczeniu na ołów
 • oznaczanie popiołu siarczanowego i całkowitego
 • oznaczanie liczby kwasowej, nadtlenkowej i zmydlania
 • badanie czasu rozpadu

Oferujemy także usługę przechowywania w komorach badania stabilności. Zajmujemy się także opracowywaniem dokumentacji jakościowej CTD dla API i produktów leczniczych.

Zachęcamy do skorzystania z oferty Laboratorium Kontroli Jakości.


Usługi jakościowe