Regulamin serwisu

§ 1

Definicje

Regulamin - Regulamin korzystania z serwisu www.herbapol.poznan.pl

Właściciel -  Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej nr 47/51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000094109, NIP 778-100-95-82, REGON 630275203, o kapitale zakładowym w kwocie 2.738.300,00 PLN

Użytkownik – osoba spełniająca warunki niniejszego Regulaminu, uprawniona do korzystania z Serwisu,

Serwis – system aplikacji internetowych udostępnianych na stronie internetowej pod adresemwww.herbapol.poznan.pl

Usługa – całokształt działań podejmowanych i oferowanych przez Właściciela w ramach niniejszego Serwisu na rzecz Użytkowników

§2

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis internetowy www.herbapol.poznan.pl został przygotowany i opracowany przez spółkę działającą pod firmą Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000094109, NIP 778-100-95-82, REGON 630275203, o kapitale zakładowym w kwocie 2.738.300,00 PLN,  która jest jego wyłącznym właścicielem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres, warunki korzystania ze strony internetowej zarejestrowanej pod adresem  www.herbapol.poznan.pl, a także uprawnienia i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Jednocześnie rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji poniższych warunków, powoduje, iż Użytkownik, który nie wyraził zgody na ich akceptację, nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Właściciel serwisu ma prawo dokonywania jednostronnych zmian niniejszego regulaminu, a Użytkownicy mają obowiązek każdorazowo zapoznać się z jego treścią, gdyż korzystanie z serwisu przez Użytkowników po dokonanych zmianach będzie równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian i wyrażeniem zgody na zawarte w regulaminie warunki.
 5. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny w zakresie zagadnień związanych z Poznańskimi Zakładami Zielarskimi ,,Herbapol” S.A. w Poznaniu, a także produktów oferowanych przez firmę oraz posiadają charakter użytkowy.
 7. Informacje zawarte w Serwisie dotyczące korzystania z produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich interpretować jako porad lekarskich, czy też próby jej uniknięcia.
 8. Informacji zawartych w serwisie nie należy zatem rozumieć jako sugestii, iż:
  1. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej,
  2. nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia,
  3. nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,
  4. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,
 9. Informacje o produktach zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i nie mogą stać się podstawą zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.
 10. Osoby korzystające z Serwisu lub Usług oferowanych przez Serwis zobowiązują się do podejmowania jedynie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 11. Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia wszelkich treści, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż są bezprawne lub też naruszają w jakikolwiek sposób zasady współżycia społecznego, bądź też są sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 12. Każdemu Użytkownikowi, który wyrazi zgodę i chęć korzystania z Usług świadczonych przez niniejszy Serwis oraz udostępni niezbędne dane, o których mowa poniżej, zostanie przydzielone indywidualne konto Użytkownika.
 13. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z korzystania z Usług bez podawania przyczyny.
 14. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usług po:
  1. prawidłowym i kompletnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego,
  2. zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.
 15. Udzielenie danych, wskazanych powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie udostępnionych informacji przez Właściciela Serwisu w celach informacyjnych, marketingowych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej.
 16. Usługi świadczone przez Właściciela w ramach niniejszego Serwisu są bezpłatne.
 17. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestania świadczenia Usług, Właściciel Serwisu poinformuje o takim zamiarze z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając informację na stronie internetowej Serwisu.
 18. Treści zawarte w Serwisie mogą być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz w zgodzie z zasadami współżycia społecznego. W szczególności Użytkownik nie może:
  1. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
  2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  3. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści wulgarne, pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;
  4. zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
  5. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
  6. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;

§3

Korzystanie z usługi Subskrypcji Newsletter

 1. Subskrypcja Newstletter jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna, co należy rozumieć w ten sposób, iż Właściciel Serwisu nie pobiera żadnych opłat za dostęp do świadczonej Usługi Newsletter, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik są związane z dostępem do sieci Internet.
 2. Rozpoczynając korzystania z Usługi Subskrypcji Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji z Serwisu, w szczególności okresowego przesyłania danych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail o zmianach w treści Serwisu.
 3. Przekazanie informacji o adresie elektronicznym Użytkownika nie zobowiązuje Właściciela do przesyłania zamówionych materiałów informacyjnych.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z przesyłanych danych, inne okoliczności niezależne od Właściciela Serwisu.
  2. Właścicielowi przysługuje prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu bez podania przyczyn i okresu zawieszenia Usług.

§4

Strefa logowania dla specjalisty ,,Lekarz”, ,,Farmaceuta”

 1. Użytkownikiem strefy logowania dla specjalisty ,,Lekarz”, ,,Farmaceuta” może być:
 2. Lekarz albo lekarz dentysta wykonujący zawód zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997r. Nr 28, poz. 152 z późn. zm.)
 3. Farmaceuta wykonujący zawód zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 1991, Nr 41, poz. 179 z późn. zm.)
 4. Osoba, która chce uzyskać status Użytkownika strefy logowania dla specjalisty ,,Lekarz”, ,,Farmaceuta” przesyła do Właściciela zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego, w którym zobowiązana jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa korporacji, numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub numer wykonywania zawodu farmaceuty.
 5. Właściciel, po otrzymaniu w/w zgłoszenia uprawniony jest do  weryfikacji przesłanych danych u właściwych władz samorządu lekarskiego, czy aptekarskiego, do którego należy dana osoba celem sprawdzenia, czy spełnia warunki  określone w treści § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Właściciel w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji podanych danych od władz samorządu, przesyła do tej osoby potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z informacją o możliwości autoryzacji w serwisie logowania, na adres poczty wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

§5

Odpowiedzialność Właściciela

 1. Wszelkie informacje i opinie zgromadzone w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznawanych za rzetelne i wiarygodne.
 2. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przesyłane dane, gdy nie jest stroną dokonującą transmisji, nie wybiera odbiorców przesyłanych danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem przekazu.
 3. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe szkody, straty i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet, do strony Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn niezależnych od Właściciela.
 4. Właściciel nie przeprowadził ani nie dokonuje na bieżąco weryfikacji  treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Użytkowników, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości pochodzącej od osoby trzeciej o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych.

§6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z niniejszego Serwisu i Usług są Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Udostępnione dane osobowe zbierane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej.
 3. Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Użytkowników dobrowolnie.
 4. Każda osoba udostępniająca w Serwisie dane osobowe, ma prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania.
 5. Usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, bez których nie jest możliwym świadczenie Usług oferowanych przez Serwis, jest jednoznaczne z rezygnacją z Usług.
 6. W przypadkach, w których jest to możliwe, Właściciel Serwisu zapewnia możliwość korzystania przez Użytkowników  z Usług bez podawania swoich danych osobowych.
 7. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań aby odpowiednio zabezpieczyć bazę danych przed niepowołanym i nieuprawnionym dostępem, którego konsekwencją mogłoby być bezprawne pozyskanie danych osobowych Użytkowników.

§7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mogą składać  reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w formie pisemnej -  wysłanej listem poleconym na adres siedziby Właściciela Serwisu: Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań lub  też w formie elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny:, w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, krótki opis przedmiotu sprawy oraz ewentualne sugestie co do proponowanych zmian w Serwisie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego przez Właściciela, a zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź pisemną za pomocą listu poleconego – w przypadku przekazania reklamacji w tej formie lub w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną, odpowiedź zostanie przekazana na adres elektroniczny osoby wnoszącej reklamację.

§8

Prawo właściwe

 1. Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w sytuacji zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za takie działania.

§ 9

Prawa autorskie

 1. Treść stron internetowych, do których odwołuje się niniejszy Serwis chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby Użytkownicy przeglądali Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie na użytek własny.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie treści i materiałów zawartych w Serwisie w celu redystrybucji lub w  jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to wyraźną, pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
 4. W przypadku naruszenia praw autorskich i innych wskazanych wyżej Właściciel Serwisu podejmie stosowne działania prawne w celu obrony swoich praw.
 5. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie pojawiające się w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.
 6. Dostęp Użytkowników do Serwisu nie upoważnia Ich do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. w Poznaniu są wyłącznie uprawnione do dokonywania  interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 3. Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. w Poznaniu zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu i to w każdym momencie funkcjonowania Serwisu, według własnego uznania i to bez podania przyczyn, poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu w Serwisie.
 4. Każdorazowe korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zamieszczonego w Serwisie Regulaminu.