Правила

§1

Definicje

 • Regulamin - Regulamin korzystania z serwisu www.herbapol.poznan.pl
 • Właściciel -  Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej nr 47/51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000094109, NIP 778-100-95-82, REGON 630275203, o kapitale zakładowym w kwocie 2.738.300,00 PLN, adres poczty elektronicznej do kontaktu: marketing@herbapol.poznan.pl
 • Użytkownik – osoba spełniająca warunki niniejszego Regulaminu, uprawniona do korzystania z Serwisu,
 • Serwis – system aplikacji internetowych udostępnianych na stronie internetowej pod adresem www.herbapol.poznan.pl
 • Usługa – całokształt działań podejmowanych i oferowanych przez Właściciela w ramach niniejszego Serwisu na rzecz Użytkowników
 • Umowa – umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkownika

§2

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis internetowy www.herbapol.poznan.pl został przygotowany i opracowany przez spółkę działającą pod firmą Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000094109, NIP 778-100-95-82, REGON 630275203, o kapitale zakładowym w kwocie 2.738.300,00 PLN, która jest jego wyłącznym właścicielem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres, warunki korzystania ze strony internetowej zarejestrowanej pod adresem www.herbapol.poznan.pl, a także uprawnienia i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej zarejestrowanej pod adresem: www.herbapol.poznan.pl są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy. Regulamin stanowi integralną część Umowy..
 5. W przypadku zakończenia korzystania z Usług i opuszczenia przez Użytkownika Serwisu, Umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 6. Właściciel Serwisu ma prawo dokonywania jednostronnych zmian niniejszego regulaminu, a Użytkownicy mają obowiązek każdorazowo zapoznać się z jego treścią, gdyż korzystanie z serwisu przez Użytkowników po dokonanych zmianach będzie równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian i wyrażeniem zgody na zawarte w regulaminie warunki.
 7. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny w zakresie zagadnień związanych z Poznańskimi Zakładami Zielarskimi ,,Herbapol” S.A. w Poznaniu, a także produktów oferowanych przez firmę oraz posiadają charakter użytkowy.
 9. Informacje zawarte w Serwisie dotyczące korzystania z produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich interpretować jako porad lekarskich, czy też próby jej uniknięcia.
 10. Informacji zawartych w Serwisie nie należy zatem rozumieć jako sugestii, iż:
  1. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej,
  2. nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia,
  3. nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,
  4. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,
 11. Informacje o produktach zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i nie mogą stać się podstawą zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.
 12. Osoby korzystające z Serwisu lub Usług oferowanych przez Serwis zobowiązują się do podejmowania jedynie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownika w ramach korzystania z Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia wszelkich treści, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż są bezprawne lub też naruszają w jakikolwiek sposób zasady współżycia społecznego, bądź też są sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 14. Każdemu Użytkownikowi, który wyrazi zgodę i chęć korzystania z Usług świadczonych przez niniejszy Serwis oraz udostępni niezbędne dane, o których mowa poniżej, zostanie przydzielone indywidualne konto Użytkownika. W przypadkach, w których jest to możliwe, Właściciel Serwisu zapewnia możliwość korzystania przez Użytkowników z Usług bez podawania swoich danych osobowych.
 15. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z korzystania z Usług bez podawania przyczyny.
 16. Usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, bez których nie jest możliwym świadczenie Usług oferowanych przez Serwis, jest jednoznaczne z rezygnacją z Usług.
 17. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usług po:
  1. prawidłowym i kompletnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego,
  2. zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu.
 18. Usługi świadczone przez Właściciela w ramach niniejszego Serwisu są bezpłatne.
 19. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestania świadczenia Usług, Właściciel Serwisu poinformuje o takim zamiarze z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając informację na stronie internetowej Serwisu.
 20. Treści zawarte w Serwisie mogą być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz w zgodzie z zasadami współżycia społecznego. W szczególności Użytkownik nie może:
  1. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
  2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  3. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści wulgarne, pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;
  4. zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
  5. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
  6. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 21. Usługi świadczone są Użytkownikom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  1. posiadają połączenie z siecią Internet,
  2. posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.
 22. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji,
  2. monitor o wymaganej przez przeglądarkę rozdzielczości.
 23. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Właściciel nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

§3

Korzystanie z usługi Subskrypcji Newsletter

 1. Subskrypcja Newstletter jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna, co należy rozumieć w ten sposób, iż Właściciel Serwisu nie pobiera żadnych opłat za dostęp do świadczonej Usługi Newsletter, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik są związane z dostępem do sieci Internet.
 2. Rozpoczynając korzystania z Usługi Subskrypcji Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji z Serwisu, w szczególności okresowego przesyłania danych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail o zmianach w treści Serwisu.
 3. Przekazanie informacji o adresie elektronicznym Użytkownika nie zobowiązuje Właściciela do przesyłania zamówionych materiałów informacyjnych.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z przesyłanych danych, inne okoliczności niezależne od Właściciela Serwisu.
  2. Właścicielowi przysługuje prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu bez podania przyczyn i okresu zawieszenia Usług.

§4

Odpowiedzialność Właściciela

 1. Wszelkie informacje i opinie zgromadzone w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznawanych za rzetelne i wiarygodne.
 2. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przesyłane dane, gdy nie jest stroną dokonującą transmisji, nie wybiera odbiorców przesyłanych danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem przekazu.
 3. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe szkody, straty i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet, do strony Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn niezależnych od Właściciela.
 4. Właściciel nie przeprowadził ani nie dokonuje na bieżąco weryfikacji treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Użytkowników, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości pochodzącej od osoby trzeciej o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych.

§5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z niniejszego Serwisu i Usług są Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000094109.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Użytkownicy mogą się skontaktować za pośrednictwem e-mail: daneosobowe@herbapol.poznan.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa prawną przetwarzania jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  2. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. marketingowych produktów własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony roszczeń w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Usług..
 5. Użytkownikom przysługuje, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
  2. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  3. organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  4. podmioty wspierające Administratora w prowadzonej przez niego działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów wspierającym jego działalność, podmioty świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta, księgowi, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, a po tym okresie przez czas do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy zawartej między z Właścicielem. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania ww. umowy lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Dane osobowe uzyskane na podstawie udzielonej zgody przechowywane będą do czasu ewentualnego odwołania udzielonej przez Użytkowników zgody. Ponadto, w celu rozliczalności Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań aby odpowiednio zabezpieczyć bazę danych przed niepowołanym i nieuprawnionym dostępem, którego konsekwencją mogłoby być bezprawne pozyskanie danych osobowych Użytkowników.

§6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w formie pisemnej - wysłanej listem poleconym na adres siedziby Właściciela Serwisu: Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań lub też w formie elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny: marketing@hebapol.poznan.pl, w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, krótki opis przedmiotu sprawy oraz ewentualne sugestie co do proponowanych zmian w Serwisie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego przez Właściciela, a zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź pisemną za pomocą listu poleconego – w przypadku przekazania reklamacji w tej formie lub w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną, odpowiedź zostanie przekazana na adres elektroniczny osoby wnoszącej reklamację.

§7

Prawo właściwe

 1. Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w sytuacji zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za takie działania.

§8

Prawa autorskie

 1. Treść stron internetowych, do których odwołuje się niniejszy Serwis chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że uprawniony podmiot (Właściciel) wyrazi na to pisemną zgodę, pod rygorem nieważności. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby Użytkownicy przeglądali Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie na użytek własny.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie treści i materiałów zawartych w Serwisie w celu redystrybucji lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to wyraźną, pisemną zgodę, pod rygorem nieważności. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
 4. W przypadku naruszenia praw autorskich i innych wskazanych wyżej Właściciel Serwisu podejmie stosowne działania prawne w celu obrony swoich praw.
 5. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie pojawiające się w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.
 6. Dostęp Użytkowników do Serwisu nie upoważnia Ich do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 2. Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. w Poznaniu zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu i to w każdym momencie funkcjonowania Serwisu, według własnego uznania i to bez podania przyczyn, poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu w Serwisie.
 3. Każdorazowe korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zamieszczonego w Serwisie Regulaminu.

УЗНАЙТЕ

Наши бренды

SylimarolUroseptFlexidermEssylimar